Regulamin

Home  >>  Regulamin

REGULAMIN SEJF HOUSE

Właściciele SEJF HOUSE będzie wysoko cenić Państwu współpracęzakresie przestrzegania niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt na terenie obiektu dokonując w/w czynności, gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie SEJF HOUSE.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, a także na stronie.
 4. Palenie dozwolone jest tylko przed wejściem do SEJF HOUSE.

DOBA HOTELOWA

 1. Pokój SEJF HOUSE wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 13:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. SEJF HOUSE uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, przy czym zastrzega, iż konieczna może być zmiana wynajmowanego pokoju.

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. SEJF HOUSE zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości min. 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 6. W przypadku nieodwołania rezerwacji na min. 3 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, SEJF HOUSE nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 8. Zachowanie gości i osób korzystających z usług SEJF HOUSE nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obsługa SEJF HOUSE może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza te zasady.
 9. SEJF HOUSE może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w SEJF House; albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 10. W sezonie wysokim zaliczki na pobyt nie będą zwracane w razie anulowania rezerwacji.

USŁUGI

 1. SEJF HOUSE świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Brak zgłoszenia zastrzeżeń najpóźniej w dacie opuszczenia pokoju powoduje brak możliwości powoływania się na nie w przyszłości.

 2. SEJF House ma obowiązek zapewnić Gościom:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwa zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie w pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie lub wymagają tego uzasadnione okoliczności;
  • sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte SEJF HOUSE dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny indywidualnie ustalony sposób załagodzić niedogodności.
 3. Dodatkowo na życzenie Gościa SEJF HOUSE świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. SEJF HOUSE ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Odpowiedzialność SEJF HOUSE z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 4. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. SEJF HOUSE zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, SEJF HOUSE może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu i uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 7. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło oraz zamknąć drzwi na klucz.
 8. SEJF HOUSE przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 9. Dzieci poniżej 12-go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

USTALENIA INNE

 1. W SEJF House obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na podany adres przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji SEJF HOUSE przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 4. W SEJF HOUSE obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 5. Wyznaczone miejsce do palenia znajduje się przed wejściem do SEJF HOUSE.
 6. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia hotel obciąży gości karą w wysokości 300 PLN netto.
 7. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju lub innych powierzchni hotelowych związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 100 PLN.